Învăţământ superior

Prezentare generală
Lucrări: 482 lucrari in 502 publicatii in 12 limbi
Titlurile
Активное обучение в высшей школе : контекстный подход de: Вербицкий, Андрей Александрович (Text tipărit)
Concepţia sistemului de management al calităţii în instituţiile de învăţământ superior de: Maleca, Tudor; Şavga, Larisa; Ţurcanu, Gheorghe (Text tipărit)
Concepţia sistemului de management al calităţii în instituţiile de învăţământ superior de: Maleca, Tudor; Şavga, Larisa; Ţurcanu, Gheorghe (Text tipărit)
Subiecte
Profesori universitari Academicieni Universităţi - Istorie Eseuri Învăţământ special - Cadre didactice - Formare Tehnologii informaţionale Strategii de finanțare Criminologie Politici educaţionale Învăţământ - Proiecte educaționale Conferinţe Curriculum - Principii teoretice Activitate ştiinţifică studenţească Pregătirea specialiștilor informaticieni Strategii didactice Instrucţiuni practice Arhitecţi - România Conferinţa de la Bergen Asistenţă socială Managementul calităţii Studenţi - Dezvoltare profesională Educaţie antreprenorială Studenţi pedagogi Politică educaţională Didactica Management financiar Evaluarea activității Studenţi - Educaţie online Limba română Conferințe științifice Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova Studenţi - Formarea competențelor profesionale Cadre didactice universitare - Formare profesională Învăţământ - Pandemie Documente - Perfectare Integrare Competență digitală Programe de admitere 1875-1906 Învăţământ superior - Calitate Limbaje de programare Inovaţii tehnologice Devoltare profesională Reforma învățământului superior Autorități publice Colaborare internatională Ştiinţe juridice Chestionarea studenților Studenți - Competenţe de comunicare Metode de predare universitare Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca Studenţi - Învăţare Legea învăţământului Stagii de practică Colaborare internaţională Studenţi - Educatie interculturală Învăţământ superior - Tehnologii educaţionale Politică educaţională - România Organizarea învăţămîntului Studenţi - Comunicare interpersonală - Psihologie Cadre didactice - Pregătire Proiecte educaţionale - Management Metode de predare Cultura comunicării Învățământ superior - Calitate - Evaluări Integrare socială Învăţământ Terminologie de tip abreviat Industria agroalimentară Ocuparea forţei de muncă Psihopedagogie specială - Educație incluzivă Predarea limbilor străine Cheltuieli bugetare Legislatie Învăţământ tehnic superior - Tehnologii educaţionale Documente juridice Activitate instructiv-educativă Evaluare academică - Învăţământ superior Piaţa serviciilor educaționale Informatică Învăţământ - Educație Masterat Manuale Informatizare Matematika vysšaâ - Učebniki i posobiâ Predare - Învățare - Metode Calitatea vieţii Învăţământ special Curriculum universitar - Management Studenţi - Formarea competențelor Tineri specialiști Sisteme de calcul Practică de producere Programul Erasmus Criptare Învăţare online Incluziune socială Valori Metode didactice Învăţământ superior cu profil sportiv Instruire problematizată Planificare strategică Internaţionalism Redactare Tehnologii didactice Studii economice Acreditare şi evaluare Individualizarea instruirii Cadre didactice Provocări Pandemie COVID-19 Patrimoniu cultural Reforme Educaţie fizică - Rep. Moldova Protecţia mediului Învăţământ superior - Tehnologii informaţionale Matematică Tineret Educaţia nonformală Mediu academic - Activități tutoriale Învăţământ artistic superior Limba engleză Limbi străine - Studiere - Motivare Anatomie Studenţi - Formarea competențelor de cercetare Geometrie analitică Bibliografie Aspecte socio-pedagogice Curriculum Educaţie economică Cercetări psihologice Instruire la distanţă Organizare Tehnologii informaţionale Socializare Examene (Bacalaureat) Conservatorul "Unirea" din Chişinău - Istorie Tehnologii moderne Mentorat educațional Profesori de educaţie fizică Limba franceză - Teste - BAC Educaţie fizică - Metodologie Politică guvernamentală Organe de conducere Comunicare - Cultură - Formare Limbaje profesionale - Conferinţe Studenţi - Formare profesională Libertate academică Analiza valorii Limba franceză - Metode de predare Instruire profesională Competitivitate economică Teze de calificare profesională - Elaborare - Metode Competenţe manageriale Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chişinău) Formarea competenţelor de comunicare Studenți - Competenţe profesionale Proiecte inovaționale Limbaj juridic Management Ghiduri Metodologie didactică Universităţi - Rep. Moldova Evaluarea cunoştinţelor Paremiologie Calitatea educației Învăţământ superior - Internaţionalizare Procesul didactic Modele de predare Chimie - Cercetări ştiinţifice Proces didactic Universitatea tehnică Baia Mare Educaţie socială Management educaţional Limba franceză - Studii Interculturalitate Istorie Instituţii superioare Dezvoltare profesională Tehnologii informaţionale şi de comunicaţii Litigii de muncă Masterat - Programe - Evaluare Instruire Joc didactic Tehnica muncii intelectuale Studii individuale Învăţămînt superior Femei Anatomie umană Pedagogi Educaţia adulţilor Știință geologică Tehnologie chimică - Metode de predare Educaţie Organizaţii ştiinţifice - Acreditare şi evaluare Învăţământ superior - Instruire Individualizarea procesului de studiu Studenţi - Autoevaluare Competențe antreprenoriale - Formare Pedagogie Sociologie ULIM Învăţământ preuniversitar Globalizare - Cultură Limba franceză Anchete sociale Activitate de culturalizare Stilul Bauhaus Marketing digital Pandemie Scrierea scrisorilor Educație morală - învățământ superior Competenţe pedagogice Limba engleză - Proverbe Universitatea de Stat din Moldova Personalităţi marcante Incluziune educaţională Învăţământ secundar profesional Cadre didactice universitare - Formare continuă Aspecte socioculturale Învățământ la distanță Succesul învățării Arhitectură - Cluj-Napoca - România Învăţământ dual Tehnologii Informaționale și de comunicare (TIC) Impact educațional Utilizare Tehnologii informaționale - învățământ superior Curriculum educaţional - Proiectare Teste - Biologie Studenţi - Învăţare - Psihopedagogie Adaptare psihosocială Pedagogie prospectivă Traductologie Strategii educaționale Psihopedagogie Traduceri Securitate informaţională Teoria traducerii Arhitectură urbană Internaţionalizare Carieră - Trepte profesionale Învăţământ superior - Finanţare Ghiduri bibliografice Profesii - Alegere Programe de masterat Analiză lingvistică Universitatea Agrară de Stat din Moldova Învăţământ superior - România Management financiar (învăţământ) Învăţământ profesional Metode de criptare - Securitate informaţională Antreprenoriat Educaţie - Conferinţe Dezvoltare umană Doctorat - Ghiduri Sisteme de inovare Programe - Ghiduri Geologie Management pedagogic Programe educaţionale Reușita studenților Personalități - Bulgaria Metode de predare - Învăţare Teste Comunicare asertivă Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău Carieră profesională Învăţământ mediu general Proces de internaționalizare Cadre didactice - Evaluarea performanțelor Simmons College Universitatea de Stat din Tiraspol - Istorie Relaţii internaţionale - Conferinţe Evaluare psihopedagogică Psihologie socială Studii universitare Orientare profesională cercetare ştiinţifică Educaţie universitară Modele informaţionale Metode matematice Studenţi - Motivație pentru studii Studenţi Educaţie interculturală Studenţi - Instruire Evaluare didactică Formare profesională - Strategii internaționale Investiţii Şcoala superioară Integrare europeană Învăţământ universitar Educaţie fizică Informatizarea învăţămîntului Formare Educaţie ecologică Management universitar Standarde educaționale Etică Decriptarea informației Imigrare Economie Centre de documentare Educație publică Competenţe profesionale Învăţământ medical superior Proces educaţional Piaţa economică Reforma națională Seminarul Teologic din Chişinău Limba rusă - Metodica predării Matematică superioară Instruire continuă Studenţi psihologi Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice Aspecte educaţionale Studenţi - Comunicare interpersonală - Formare Tehnici de traducere Drept european Învăţământ superior de cultură fizică - Republica Moldova Etica lingvistică Didactică - Tehnologii informaţionale Lucrul instructiv-educativ Calitatea instruirii Limba engleză - Predare - Învățare Agricultură Artă Limba engleză - Frazeologie Învăţământ superior - Metodologie E-learning Proprietate intelectuală Manuale pentru instruire Pedagogie socială Persoane cu dizabilităţi - Instruire Studenţi medicinişti Localităţi urbane Activitate inovațională RSS Moldovenească - Învățământ Administrare Movilă, Petru (despre) Educaţie formală Studenţi - Instruire - Tehnologii informaţionale Contabilitate Inteligenţă (psihologie) Studenți - Competenţe de învățare Predare - Învățare Institutul Bukowina de la Universitatea din Augsburg Aspect istoric Proces instructiv-educativ Competenţe interculturale Sistem educaţional Români din Transilvania Categorii de studenți Colaborare internaţională Inteligenţă apreciativă Trăsături distinctive Drepturi academice Ţări dezvoltate Informare şi documentare Specialiști Academia de Administrare Publică Conferinţe ştiinţifice Piaţa muncii Documentare juridică Lucrări de licenţe Inovaţii (educație) Educaţie - Republica Moldova Design interior - Predare Studenţi pedagogi - Competențe de evaluare Educaţie incluzivă Psihopedagogie specială Uzine chimice - Utilaj Calimetrie pedagogică Istoriе Formarea competenței ecologice Predare - Învățare - Metode euristice Studenţi - Învăţământ superior Limba cehă - Stilistică Dezvoltare Educaţie fizică Cercetări ştiinţifice Criptografie Educaţie comunistă Filosofie Persoane cu dizabilităţi Republica Moldova Universitatea de Stat din Comrat Competenţe de comunicare Limbaj specializat Universităţi tehnice Medicina Evaluarea cunoştinţelor - Tehnologii informaționale Comunicare Sociologie pedagogică Politeţe Învăţământ electronic (eLearning) Sec. 21 Evidenţa contabilă Resurse informaţionale Lingvistică Studenți - Practică pedagogică Formare profesională inițială Limba engleză - Metodologie Formare profesională Studenţi - Orientare profesională Educaţie religioasă Motivaţie pentru studii Capital uman Instruire interactivă Creativitate Îndrumar metodic Traduceri specializate Politică educațională Metodologie Globalizare Educaţie - Valori Managmentul sistemului de învățămînt Potenţial intelectual Limba engleză - Surse scrise Învăţământ superior - Management Conferințe publice Metode de cercetare științifică Educaţie fizică şi sport Gândire științifică Traducători - Competențe profesionale Date statistice Activitate ştiinţifică Cadre didactice universitare Curriculum universitar Cultură organizaţională Israel Biblioteconomie Ştiinţe sociale Studiere Alegerea profesiei Aspecte geologice Agronomie Limba engleză - Curriculum Calitate Gândire critică Studenţi - Lucrul de sine stătător Formare profesională continuă Limbaj paremiologic Împrumuturi Limbaj educational Traducere Mediu academic Finanţare - Metode alternative Învăţământ la distanţă Metodologia de finanțare Admitere - Învaţămant superior Arhitectură Pregătirea specialiștilor Educaţie globală Învăţământ superior - Ţările lumii Limbi străine - Predare - Învățare Academia Națională de Muzică "Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca Servicii educaţionale Restructurarea social-economică Procesul de la Bologna Studenţi - Activităţi extracurriculare Organizare şi administrare Calificare profesională Ţări străine Instituții de cultură Mediu de afaceri Învăţământ superior - România - Finanţare Universităţi Calitatea învățării Limbaje de specialitate Specialişti - Formare Studii pedagogice Admitere Personalităţi Studenți - Competenţe pedagogice Etică profesională Specialişti cu studii superioare - Modele Limba norvegiană Filosofie - Studiere - Învăţământ superior Învăţământ superior - Activitatea instructiv-educativă Studii - Recunoaştere Învăţământ superior - Politică educaţională Predare - Învățare - Metode interactive Organizarea activităţii ştiinţifice Resurse umane - Performanţe Învăţarea centrată pe student Universitatea de Stat Taraclia ”Gr. Țamblac” Inovare Activitate cultural-educativă Educaţie ateistă Comunicare - Management Comunicare interculturală Teste statistice Limbi străine Marketing educațional Educaţie incluzivă - Cadre didactice Date statistice Învăţământ biblioteconomic superior Metode de învăţare Grupuri sociale Metodica predării Strategii de dezvoltare Cercetare ştiinţifică Lucrul ştiinţific - Metodologie Arhitectură Sosietăți studențești Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălţi Competenţe lingvistice - Formare Ghiduri metodico-practice Didactică Aplicaţii digitale Colegii Cadre didactice - Dezvoltare profesională Adaptare socială Uniunea Europeană - Cooperare Educaţie - Probleme psihologice Arhitectură modernă Mentori (educație) Cultura vorbirii Gândire Politică de personal Finanţare Republica Sovietică Socialistă Moldovenească Caracteristici textuale Tehnologii interactive - utilizare Studii de masterat Proverbe Masterat - Motivația instruirii
Vă rugăm să schimbaţi parola