Învăţământ superior

Prezentare generală
Lucrări: 395 lucrari in 414 publicatii in 11 limbi
Titlurile
Активное обучение в высшей школе : контекстный подход de: Вербицкий, Андрей Александрович (Text tipărit)
Concepţia sistemului de management al calităţii în instituţiile de învăţământ superior de: Maleca, Tudor; Şavga, Larisa; Ţurcanu, Gheorghe (Text tipărit)
Concepţia sistemului de management al calităţii în instituţiile de învăţământ superior de: Maleca, Tudor; Şavga, Larisa; Ţurcanu, Gheorghe (Text tipărit)
Subiecte
Programe de admitere Limba română Stagii de practică Profesori universitari Conferinţa de la Bergen Academicieni Colaborare internatională Colaborare internaţională Asistenţă socială Studenţi - Educatie interculturală Managementul calităţii Conferinţe Studenţi - Dezvoltare profesională Învăţământ superior - Calitate Educaţie antreprenorială Învăţământ tehnic superior - Tehnologii educaţionale Studenţi pedagogi Ştiinţe juridice Curriculum - Principii teoretice Cultura comunicării Limbaje de programare Conferințe științifice Politică educaţională Didactica Învăţământ superior - Tehnologii educaţionale Inovaţii tehnologice Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova Integrare socială Universităţi - Istorie Eseuri Management financiar Psihopedagogie specială - Educație incluzivă Învăţământ special - Cadre didactice - Formare Politică educaţională - România Studenţi - Formarea competențelor profesionale Organizarea învăţămîntului Cadre didactice universitare - Formare profesională Tehnologii informaţionale Chestionarea studenților Învăţământ Evaluarea activității Studenți - Competenţe de comunicare Devoltare profesională Criminologie Politici educaţionale Pregătirea specialiștilor informaticieni Educație interculturală Strategii didactice Strategii de finanțare Învăţământ - Pandemie Documente juridice Documente - Perfectare Instrucţiuni practice Studenţi - Educaţie online Arhitecţi - România Legislatie Învățământ superior - Calitate - Evaluări Cheltuieli bugetare Studenţi - Comunicare interpersonală - Psihologie Activitate ştiinţifică studenţească Metode de predare universitare Instruire problematizată Activitate instructiv-educativă Manuale Socializare Matematika vysšaâ - Učebniki i posobiâ Geometrie analitică Limba franceză - Teste - BAC Bibliografie Studii economice Acreditare şi evaluare Evaluare academică - Învăţământ superior Educaţie fizică - Metodologie Educaţie fizică - Rep. Moldova Aspecte socio-pedagogice Comunicare - Cultură - Formare Protecţia mediului Examene (Bacalaureat) Valori Educaţie economică Piaţa serviciilor educaționale Predare - Învățare - Metode Calitatea vieţii Libertate academică Învăţământ special Individualizarea instruirii Studenţi - Formare profesională Învăţământ superior - Tehnologii informaţionale Studenţi - Formarea competențelor Informatică Tineri specialiști Matematică Conservatorul "Unirea" din Chişinău - Istorie Sisteme de calcul Educaţia nonformală Mediu academic - Activități tutoriale Tehnologii moderne Tehnologii informaţionale Învăţământ artistic superior Cadre didactice Metode didactice Învăţământ - Educație Practică de producere Programul Erasmus Provocări Masterat Criptare Planificare strategică Internaţionalism Limba engleză Învăţare online Patrimoniu cultural Curriculum Limbaje profesionale - Conferinţe Cercetări psihologice Curriculum universitar - Management Pandemie COVID-19 Redactare Învăţămînt superior Management Universitatea tehnică Baia Mare Istorie Educaţie Pedagogie Ghiduri Instituţii superioare Sociologie ULIM Învăţământ preuniversitar Organizaţii ştiinţifice - Acreditare şi evaluare Învăţământ superior - Instruire Tehnologii informaţionale şi de comunicaţii Dezvoltare profesională Educație morală - învățământ superior Analiza valorii Globalizare - Cultură Anatomie umană Litigii de muncă Pedagogi Limba franceză Metodologie didactică Management educaţional Limba franceză - Studii Educaţia adulţilor Individualizarea procesului de studiu Studenţi - Autoevaluare Universităţi - Rep. Moldova Anchete sociale Instruire profesională Competitivitate economică Teze de calificare profesională - Elaborare - Metode Competenţe manageriale Competenţe pedagogice Tehnica muncii intelectuale Instruire Joc didactic Activitate de culturalizare Stilul Bauhaus Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chişinău) Tehnologie chimică - Metode de predare Studii individuale Formarea competenţelor de comunicare Evaluarea cunoştinţelor Paremiologie Limbaj juridic Calitatea educației Limba franceză - Metode de predare Masterat - Programe - Evaluare Știință geologică Arhitectură urbană Teste Simmons College Universitatea Agrară de Stat din Moldova Modele informaţionale Universitatea de Stat din Moldova Universitatea de Stat din Tiraspol - Istorie Tehnologii informaționale - învățământ superior Curriculum educaţional - Proiectare Relaţii internaţionale - Conferinţe Internaţionalizare Personalităţi marcante Carieră - Trepte profesionale Psihopedagogie Comunicare asertivă Învăţământ superior - România Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău Educaţie - Conferinţe Dezvoltare umană Teste - Biologie Studenţi - Învăţare - Psihopedagogie Evaluare psihopedagogică Psihologie socială Adaptare psihosocială Doctorat - Ghiduri Sisteme de inovare Carieră profesională Incluziune educaţională Programe - Ghiduri Învăţământ superior - Finanţare Studii universitare Management financiar (învăţământ) Ghiduri bibliografice Orientare profesională Profesii - Alegere Învăţământ secundar profesional Învăţământ mediu general Geologie Metode matematice Cadre didactice universitare - Formare continuă Învăţământ profesional cercetare ştiinţifică Proces de internaționalizare Management pedagogic Traduceri Traductologie Programe educaţionale Aspecte socioculturale Educaţie universitară Teoria traducerii Cadre didactice - Evaluarea performanțelor Strategii educaționale Învățământ la distanță Metode de criptare - Securitate informaţională Securitate informaţională Reușita studenților Succesul învățării Arhitectură - Cluj-Napoca - România Pedagogie prospectivă Administrare Drept european Limba rusă - Metodica predării Studenţi Matematică superioară Manuale pentru instruire Artă Formare Movilă, Petru (despre) Învăţământ superior de cultură fizică - Republica Moldova Economie Limba engleză - Frazeologie Educaţie interculturală Studenţi - Instruire Instruire continuă Evaluare didactică Colaborare internaţională Educaţie ecologică Management universitar Pedagogie socială Formare profesională - Strategii internaționale Educaţie formală Învăţământ superior - Metodologie Standarde educaționale Persoane cu dizabilităţi - Instruire Etica lingvistică Investiţii Drepturi academice Şcoala superioară Centre de documentare Studenţi psihologi Educație publică Contabilitate Studenţi - Instruire - Tehnologii informaţionale Didactică - Tehnologii informaţionale Inteligenţă (psihologie) Competenţe profesionale Lucrul instructiv-educativ Integrare europeană E-learning Calitatea instruirii Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice Proprietate intelectuală Studenți - Competenţe de învățare Etică Aspecte educaţionale Învăţământ medical superior Limba engleză - Predare - Învățare Decriptarea informației Predare - Învățare Studenţi - Comunicare interpersonală - Formare Localităţi urbane Inteligenţă apreciativă Studenţi medicinişti Ţări dezvoltate Informare şi documentare Specialiști Republica Moldova Istoriе Limba engleză - Metodologie Evaluarea cunoştinţelor - Tehnologii informaționale Design interior - Predare Formare profesională Comunicare Studenţi - Orientare profesională Sociologie pedagogică Educaţie religioasă Conferinţe ştiinţifice Motivaţie pentru studii Universitatea de Stat din Comrat Formarea competenței ecologice Studenţi pedagogi - Competențe de evaluare Predare - Învățare - Metode euristice Studenţi - Învăţământ superior Piaţa muncii Educaţie incluzivă Psihopedagogie specială Lucrări de licenţe Politeţe Limba cehă - Stilistică Uzine chimice - Utilaj Inovaţii (educație) Dezvoltare Capital uman Învăţământ electronic (eLearning) Instruire interactivă Evidenţa contabilă Cercetări ştiinţifice Creativitate Sec. 21 Resurse informaţionale Îndrumar metodic Academia de Administrare Publică Criptografie Calimetrie pedagogică Competenţe de comunicare Documentare juridică Activitate ştiinţifică Calitate Potenţial intelectual Restructurarea social-economică Biblioteconomie Procesul de la Bologna Politică educațională Limba engleză - Surse scrise Metodologie Ştiinţe sociale Studiere Globalizare Învăţământ superior - Management Cadre didactice universitare Curriculum universitar Conferințe publice Cultură organizaţională Studenţi - Activităţi extracurriculare Educaţie globală Universităţi Educaţie - Valori Învăţământ superior - România - Finanţare Specialişti - Formare Gândire critică Alegerea profesiei Aspecte geologice Finanţare - Metode alternative Organizare şi administrare Învăţământ la distanţă Agronomie Metode de cercetare științifică Instituții de cultură Studenţi - Lucrul de sine stătător Împrumuturi Formare profesională continuă Educaţie fizică şi sport Limba engleză - Curriculum Limbaj paremiologic Calitatea învățării Israel Metodologia de finanțare Limbi străine - Predare - Învățare Limbaje de specialitate Pregătirea specialiștilor Academia Națională de Muzică "Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca Admitere - Învaţămant superior Arhitectură Calificare profesională Învăţământ superior - Ţările lumii Colegii Arhitectură Admitere Metodica predării Personalităţi Filosofie - Studiere - Învăţământ superior Marketing educațional Cadre didactice - Dezvoltare profesională Activitate cultural-educativă Învăţământ superior - Activitatea instructiv-educativă Studii - Recunoaştere Adaptare socială Învăţământ superior - Politică educaţională Predare - Învățare - Metode interactive Strategii de dezvoltare Educaţie incluzivă - Cadre didactice Cultura vorbirii Uniunea Europeană - Cooperare Organizarea activităţii ştiinţifice Educaţie - Probleme psihologice Gândire Educaţie ateistă Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălţi Cercetare ştiinţifică Tehnologii interactive - utilizare Politică de personal Competenţe lingvistice - Formare Arhitectură modernă Comunicare - Management Ghiduri metodico-practice Lucrul ştiinţific - Metodologie Comunicare interculturală Resurse umane - Performanţe Etică profesională Studii de masterat Învăţarea centrată pe student Finanţare Teste statistice
Vă rugăm să schimbaţi parola