Învăţământ superior

Prezentare generală
Lucrări: 371 lucrari in 383 publicatii in 11 limbi
Titlurile
Активное обучение в высшей школе : контекстный подход de: Вербицкий, Андрей Александрович (Text tipărit)
Concepţia sistemului de management al calităţii în instituţiile de învăţământ superior de: Maleca, Tudor; Şavga, Larisa; Ţurcanu, Gheorghe (Text tipărit)
Concepţia sistemului de management al calităţii în instituţiile de învăţământ superior de: Maleca, Tudor; Şavga, Larisa; Ţurcanu, Gheorghe (Text tipărit)
Subiecte
Programe de admitere Limba română Stagii de practică Profesori universitari Conferinţa de la Bergen Academicieni Colaborare internatională Colaborare internaţională Asistenţă socială Studenţi - Educatie interculturală Managementul calităţii Conferinţe Studenţi - Dezvoltare profesională Legislatie Învăţământ superior - Calitate Educaţie antreprenorială Învăţământ tehnic superior - Tehnologii educaţionale Studenţi pedagogi Ştiinţe juridice Curriculum - Principii teoretice Cultura comunicării Limbaje de programare Conferințe științifice Politică educaţională Didactica Învățământ superior - Calitate - Evaluări Învăţământ superior - Tehnologii educaţionale Inovaţii tehnologice Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova Integrare socială Cheltuieli bugetare Universităţi - Istorie Eseuri Management financiar Psihopedagogie specială - Educație incluzivă Învăţământ special - Cadre didactice - Formare Politică educaţională - România Studenţi - Formarea competențelor profesionale Organizarea învăţămîntului Cadre didactice universitare - Formare profesională Tehnologii informaţionale Chestionarea studenților Învăţământ Studenţi - Comunicare interpersonală - Psihologie Evaluarea activității Activitate ştiinţifică studenţească Studenți - Competenţe de comunicare Devoltare profesională Criminologie Politici educaţionale Metode de predare universitare Pregătirea specialiștilor informaticieni Educație interculturală Strategii didactice Strategii de finanțare Instruire problematizată Socializare Limba franceză - Teste - BAC Bibliografie Studii economice Acreditare şi evaluare Evaluare academică - Învăţământ superior Educaţie fizică - Metodologie Educaţie fizică - Rep. Moldova Aspecte socio-pedagogice Comunicare - Cultură - Formare Protecţia mediului Curriculum Examene (Bacalaureat) Valori Educaţie economică Piaţa serviciilor educaționale Predare - Învățare - Metode Limbaje profesionale - Conferinţe Calitatea vieţii Libertate academică Învăţământ special Individualizarea instruirii Cercetări psihologice Curriculum universitar - Management Studenţi - Formare profesională Învăţământ superior - Tehnologii informaţionale Studenţi - Formarea competențelor Informatică Tineri specialiști Matematică Conservatorul "Unirea" din Chişinău - Istorie Sisteme de calcul Educaţia nonformală Mediu academic - Activități tutoriale Tehnologii moderne Tehnologii informaţionale Învăţământ artistic superior Cadre didactice Metode didactice Învăţământ - Educație Practică de producere Programul Erasmus Provocări Masterat Criptare Planificare strategică Internaţionalism Limba engleză Învăţămînt superior Management Universitatea tehnică Baia Mare Istorie Educaţie Pedagogie Ghiduri Instituţii superioare Sociologie ULIM Învăţământ preuniversitar Organizaţii ştiinţifice - Acreditare şi evaluare Învăţământ superior - Instruire Tehnologii informaţionale şi de comunicaţii Dezvoltare profesională Educație morală - învățământ superior Analiza valorii Globalizare - Cultură Anatomie umană Litigii de muncă Limba franceză - Metode de predare Pedagogi Limba franceză Metodologie didactică Masterat - Programe - Evaluare Management educaţional Limba franceză - Studii Educaţia adulţilor Individualizarea procesului de studiu Studenţi - Autoevaluare Universităţi - Rep. Moldova Anchete sociale Știință geologică Instruire profesională Competitivitate economică Teze de calificare profesională - Elaborare - Metode Competenţe manageriale Competenţe pedagogice Tehnica muncii intelectuale Instruire Joc didactic Activitate de culturalizare Stilul Bauhaus Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chişinău) Tehnologie chimică - Metode de predare Studii individuale Formarea competenţelor de comunicare Evaluarea cunoştinţelor Paremiologie Arhitectură urbană Teste Simmons College Universitatea Agrară de Stat din Moldova Modele informaţionale Universitatea de Stat din Moldova Universitatea de Stat din Tiraspol - Istorie Tehnologii informaționale - învățământ superior Curriculum educaţional - Proiectare Relaţii internaţionale - Conferinţe Internaţionalizare Personalităţi marcante Carieră - Trepte profesionale Psihopedagogie Comunicare asertivă Învăţământ superior - România Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău Educaţie - Conferinţe Dezvoltare umană Teste - Biologie Studenţi - Învăţare - Psihopedagogie Evaluare psihopedagogică Psihologie socială Adaptare psihosocială Doctorat - Ghiduri Sisteme de inovare Carieră profesională Incluziune educaţională Programe - Ghiduri Învăţământ superior - Finanţare Studii universitare Management financiar (învăţământ) Ghiduri bibliografice Orientare profesională Profesii - Alegere Învăţământ secundar profesional Învăţământ mediu general Geologie Metode matematice Cadre didactice universitare - Formare continuă Învăţământ profesional cercetare ştiinţifică Proces de internaționalizare Pedagogie prospectivă Management pedagogic Traduceri Traductologie Programe educaţionale Aspecte socioculturale Educaţie universitară Teoria traducerii Cadre didactice - Evaluarea performanțelor Strategii educaționale Învățământ la distanță Metode de criptare - Securitate informaţională Securitate informaţională Reușita studenților Succesul învățării Administrare Limba rusă - Metodica predării Studenţi Artă Formare Movilă, Petru (despre) Învăţământ superior de cultură fizică - Republica Moldova Limba engleză - Frazeologie Educaţie interculturală Studenţi - Instruire Instruire continuă Evaluare didactică Colaborare internaţională Educaţie ecologică Management universitar Pedagogie socială Formare profesională - Strategii internaționale Educaţie formală Învăţământ superior - Metodologie Standarde educaționale Persoane cu dizabilităţi - Instruire Etica lingvistică Investiţii Drepturi academice Şcoala superioară Centre de documentare Studenţi psihologi Educație publică Contabilitate Studenţi - Instruire - Tehnologii informaţionale Inteligenţă (psihologie) Competenţe profesionale Lucrul instructiv-educativ Integrare europeană E-learning Calitatea instruirii Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice Proprietate intelectuală Studenți - Competenţe de învățare Etică Aspecte educaţionale Învăţământ medical superior Limba engleză - Predare - Învățare Studenţi medicinişti Decriptarea informației Didactică - Tehnologii informaţionale Ţări dezvoltate Informare şi documentare Specialiști Republica Moldova Istoriе Limba engleză - Metodologie Evaluarea cunoştinţelor - Tehnologii informaționale Design interior - Predare Formare profesională Comunicare Studenţi - Orientare profesională Sociologie pedagogică Educaţie religioasă Conferinţe ştiinţifice Motivaţie pentru studii Universitatea de Stat din Comrat Formarea competenței ecologice Studenţi pedagogi - Competențe de evaluare Predare - Învățare - Metode euristice Studenţi - Învăţământ superior Piaţa muncii Educaţie incluzivă Psihopedagogie specială Lucrări de licenţe Politeţe Limba cehă - Stilistică Uzine chimice - Utilaj Inovaţii (educație) Dezvoltare Capital uman Învăţământ electronic (eLearning) Instruire interactivă Evidenţa contabilă Cercetări ştiinţifice Creativitate Sec. 21 Resurse informaţionale Îndrumar metodic Academia de Administrare Publică Criptografie Calimetrie pedagogică Competenţe de comunicare Activitate ştiinţifică Calitate Potenţial intelectual Restructurarea social-economică Biblioteconomie Procesul de la Bologna Politică educațională Metodologie Ştiinţe sociale Studiere Globalizare Învăţământ superior - Management Cadre didactice universitare Curriculum universitar Conferințe publice Cultură organizaţională Studenţi - Activităţi extracurriculare Educaţie globală Universităţi Educaţie - Valori Învăţământ superior - România - Finanţare Specialişti - Formare Gândire critică Alegerea profesiei Finanţare - Metode alternative Organizare şi administrare Calificare profesională Învăţământ la distanţă Învăţământ superior - Ţările lumii Agronomie Metode de cercetare științifică Studenţi - Lucrul de sine stătător Împrumuturi Formare profesională continuă Educaţie fizică şi sport Limba engleză - Curriculum Limbaj paremiologic Calitatea învățării Israel Aspecte geologice Instituții de cultură Metodologia de finanțare Colegii Arhitectură Admitere Metodica predării Personalităţi Filosofie - Studiere - Învăţământ superior Marketing educațional Cadre didactice - Dezvoltare profesională Activitate cultural-educativă Învăţământ superior - Activitatea instructiv-educativă Studii - Recunoaştere Adaptare socială Învăţământ superior - Politică educaţională Predare - Învățare - Metode interactive Strategii de dezvoltare Educaţie incluzivă - Cadre didactice Cultura vorbirii Uniunea Europeană - Cooperare Organizarea activităţii ştiinţifice Educaţie - Probleme psihologice Gândire Educaţie ateistă Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălţi Cercetare ştiinţifică Tehnologii interactive - utilizare Politică de personal Competenţe lingvistice - Formare Arhitectură modernă Comunicare - Management Ghiduri metodico-practice Lucrul ştiinţific - Metodologie Comunicare interculturală Resurse umane - Performanţe Etică profesională Studii de masterat Învăţarea centrată pe student Finanţare Teste statistice
Vă rugăm să schimbaţi parola